Regulamin Komisji Rewizyjnej

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Rozdział 1: Postanowienia ogólne

§1

Komisja Rewizyjna działa na podstawie Statutu i Regulaminów KSM.


§2

 1. Nie można łączyć członkostwa w Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie Diecezjalnym lub w Komisji Rewizyjnej Oddziału/Koła.
 2. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej Oddziału/Koła z członkostwem w Kierownictwie Oddziału/Koła.
 3. Nie można łączyć członkostwa w Krajowej Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Prezydium Krajowej Rady.


Rozdział 2: Zadania Krajowej Komisji Rewizyjnej

§3

Zadaniem Krajowej Komisji Rewizyjnej jest dokonywanie przeglądu działalności finansowej i statutowej Stowarzyszenia w kraju.

§4

Krajowa Komisja Rewizyjna:

 1. Przygotowuje na Krajową Radę wniosek, wraz z uzasadnieniem, o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Prezydium Krajowej Rady.
 2. Na Krajowej Radzie składa sprawozdanie ze swojej działalności.Weryfikuje sprawozdania Diecezjalnych Komisji Rewizyjnych.
 3. W razie uzasadnionej potrzeby występuje z wnioskiem o nadzwyczajne zwołanie Krajowej Rady.


§5


Podmiotem kontrolowanym jest Prezydium Krajowej Rady.


§6


Celem kontroli jest ustalenie stanu faktycznego w zakresie przedmiotu kontroli i dokonanie oceny wg następujących kryteriów:

 1. zgodności ze Statutem, regulaminami i decyzjami władz Stowarzyszenia;
 2. gospodarności, celowości, rzetelności.


Rozdział 3: Zadania Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej


§7


Zadaniem Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej jest dokonywanie przeglądu działalności finansowej i statutowej Stowarzyszenia w diecezji.


§8


Diecezjalna Komisja Rewizyjna:

 1. Przygotowuje na Zjazd Diecezjalny wniosek, wraz z uzasadnieniem, o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Diecezjalnemu.
 2. Na Zjeździe Diecezjalnym składa sprawozdanie ze swojej działalności.
 3. Co najmniej raz do roku przedkłada do weryfikacji Krajowej Komisji Rewizyjnej sprawozdanie ze swojej działalności.
 4. Weryfikuje sprawozdania Komisji Rewizyjnych Oddziałów i Kół z Diecezji.
 5. W razie uzasadnionej potrzeby występuje z wnioskiem o nadzwyczajne zwołanie Zjazdu Diecezjalnego.


§9


Podmiotami kontrolowanymi są: Zarząd Diecezjalny, Oddziały i Koła z terenu diecezji.


§10


Celem kontroli jest ustalenie stanu faktycznego w zakresie przedmiotu kontroli i dokonanie oceny wg następujących kryteriów:

 1. zgodności ze Statutem, regulaminami i decyzjami władz Stowarzyszenia;
 2. gospodarności, celowości, rzetelności.


Rozdział 4: Zadania Komisji Rewizyjnej Oddziału / Koła

§11


Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest dokonywanie przeglądu działalności finansowej i statutowej Stowarzyszenia w Oddziale/Kole.


§12


Komisja Rewizyjna Oddziału / Koła:

 1. Przygotowuje na Walne Zebranie wniosek, wraz z uzasadnieniem, o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Kierownictwu Oddziału/Koła.
 2. Składa na Walnym Zebraniu sprawozdanie ze swojej działalności.
 3. Co najmniej raz do roku przedkłada do weryfikacji Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej sprawozdanie ze swojej działalności.
 4. W razie potrzeby występuje z wnioskiem o nadzwyczajne zwołanie Walnego Zebrania.


§13


Podmiotami kontrolowanymi są: Kierownictwo Oddziału/Koła, Sąd Koleżeński, zastępy i sekcje.


§14


Do Komisji Rewizyjnej Oddziału/Koła stosuje się §10 niniejszego regulaminu.


Rozdział 5: Tryb pracy Komisji Rewizyjnej


§15

 

 1. Diecezjalna Komisja Rewizyjna ma prawo przeprowadzić kontrolę Oddziału/Koła bez uprzedzenia.
 2. W razie braku Komisji Rewizyjnej Oddziału/Koła jej obowiązki przejmuje Diecezjalna Komisja Rewizyjna.


§16


W celu realizacji zadań Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli działalności finansowej i statutowej co najmniej raz na kwartał.

Rozdział 6: Postanowienia końcowe


§17

Zmian w Regulaminie dokonuje się w trybie przeznaczonym dla jego uchwalenia.


§18


Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Krajową Radę.

Kompetencje członków Zarządu Diecezjalnego

Kinga Bartoszewska - prezes:

 1. Odpowiada wraz z innymi członkami Zarządu za całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Czuwa nad realizacją zadań statutowych, uchwał i zarządzeń.
 3. Opracowuje ramowy plan pracy Zarządu.
 4. Koordynuje prace Zarządu, wyznacza osoby do realizacji poszczególnych zadań.
 5. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz:
  1. koordynuje współpracę z przedstawicielami innych stowarzyszeń, ruchów, grup i wspólnot;
  2. utrzymuje robocze kontakty z przedstawicielami hierarchii kościelnej, władz państwowych i samorządowych oraz przedstawicielami organizacji społecznych.
 6. Podpisuje w imieniu Stowarzyszenia uchwalone regulaminy, instrukcje, zakresy obowiązków, oświadczenia, komunikaty oraz wszelkie pisma wychodzące.
 7. Wspólnie ze skarbnikiem podpisuje wszelkie zobowiązania finansowe.
 8. Egzekwuje obowiązki oddziałów i kół.
 9. Uczestniczy w pracach Krajowej Rady KSM.
 10. Przewodniczy Radom Diecezjalnym i Zjazdom KSM.
 11. Przygotowuje wraz z zarządem projekty działań ogólnodiecezjalnych.
 12. We współpracy z asystentem kościelnym koordynuje przygotowania rekolekcji i szkoleń dla członków Stowarzyszenia.
 13. Zwołuje zebrania Zarządu i powiadamia członków Zarządu o miejscu i terminie tych spotkań.
 14. Przygotowuje plany posiedzeń Zarządu i przewodniczy tym posiedzeniom.
 15. Podpisuje komunikaty oraz korespondencję okolicznościową (podziękowania, życzenia).
 16. Wraz ze skarbnikiem poszukuje sponsorów i negocjuje warunki umów.
 17. Opiniuje sprawozdania z pracy Zarządu Diecezjalnego.
 18. Redaguje komunikaty.
 19. Utrzymuje kontakt z mediami.
 20. Przygotowuje zaproszenia zachęcające do wzięcia udziału w rekolekcjach i innych wydarzeniach diecezjalnych.
 21. Utrzymuje stały kontakt z powierzonym mu okręgiem.

 


Bogna Haftka - zastępca prezesa:

 1. Odpowiada wraz z innymi członkami Zarządu za całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Sprawuje funkcję prezesa w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków.
 3. Wraz z prezesem opracowuje ramowy plan pracy Zarządu.
 4. Wraz z prezesem poszukuje sponsorów i negocjuje warunki umów.
 5. Przygotowuje wraz z Zarządem projekty działań ogólnodiecezjalnych.
 6. Prowadzi kronikę diecezjalną.
 7. Przygotowuje kalendarz pracy rocznej Stowarzyszenia.
 8. Odpowiada za wysyłkę korespondencji.
 9. Prowadzi fanpage KSM DP.
 10. Odpowiada za zakupy bieżące.
 11. Utrzymuje stały kontakt z powierzonym mu okręgiem.

 


Julia Łangowska - sekretarz:

 1. Odpowiada wraz z innymi członkami Zarządu za całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Nadzoruje i prowadzi dokumentację z działalności Stowarzyszenia.
 3. Na polecenie prezesa przygotowuje na posiedzenia potrzebne materiały.
 4. Odpowiada za merytoryczną i estetyczną jakość pism redagowanych w sekretariacie.
 5. Przygotowuje roczne sprawozdanie z pracy Zarządu Diecezjalnego dla Prezydium Krajowej Rady KSM oraz Zjazdu Diecezjalnego.
 6. Wspólnie z prezesem podpisuje wszelkie oświadczenia i akty prawne zredagowane w sekretariacie.
 7. Zbiera wycinki prasowe o KSM DP.
 8. Nadzoruje prawidłowe ewidencjonowanie pism przychodzących i wychodzących.
 9. Wydaje znaczki i legitymacje dla członków po przyrzeczeniu oraz prowadzi ich ewidencję.
 10. Odpowiada za animację muzyczną.
 11. Redaguje życzenia, dyplomy, podziękowania i listy okolicznościowe.
 12. Odpowiada za zakup materiałów papierniczych.
 13. Sporządza protokoły z posiedzeń Zarządu i przedstawia je do akceptacji prezesowi.
 14. Utrzymuje stały kontakt z powierzonym mu okręgiem.

 


Małgorzata Zakrzewska - skarbnik:

 1. Odpowiada wraz z innymi członkami Zarządu za całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Na polecenie prezesa przygotowuje na posiedzenia potrzebne materiały.
 3. Prowadzi ewidencję dochodów i rozchodów, uzupełniając na bieżąco dane z operacji finansowych.
 4. Czuwa nad terminową realizacją zobowiązań finansowych Stowarzyszenia.
 5. Przygotowuje sprawozdanie finansowe na Zjazd Diecezjalny.
 6. Poszukuje rozwiązań prawnych umożliwiających dotowanie KSM na realizację celów statutowych.
 7. Wspólnie z prezesem podpisuje wszelkie zobowiązania finansowe.
 8. Opiniuje pod względem możliwości finansowych wszelkie inicjatywy KSM związane z wydatkowaniem środków finansowych.
 9. Wraz z prezesem poszukuje sponsorów i negocjuje warunki umów.
 10. Redaguje upomnienia dla oddziałów niepłacących składek.
 11. Aktualizuje listy członków Stowarzyszenia i bazę danych adresowych prezesów i asystentów.
 12. Jest odpowiedzialny za rozprowadzanie materiałów formacyjnych.
 13. Utrzymuje stały kontakt z powierzonym mu okręgiem.

 


Krzysztof Bartoszewski – delegat na Krajową Radę:

 1. Odpowiada wraz z innymi członkami Zarządu za całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Bierze udział w spotkaniach Krajowej Rady KSM.
 3. Na polecenie prezesa przygotowuje na posiedzenia potrzebne materiały.
 4. Odpowiada za sprawy sportowe w Stowarzyszeniu.
 5. Odpowiada za dokumentację fotograficzną.
 6. Prowadzi stronę internetową www.pelplin.ksm.org.pl.
 7. Utrzymuje stały kontakt z powierzonym mu okręgiem.
 8. Odpowiada za sekcję desantową.

Wzór sprawozdania rocznego z działalności oddziału

 Pieczątka oddziału                                                   Miejscowość, data

 

 

 

/wzór – schemat/

 

 

 

Sprawozdanie z działalności

oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

przy parafii p.w. .....................w .......................

z okres od 11.200... do 10.200...

 

 

1.   Prezes oddziału: adres, telefon, e-mail.

 

2.   Ks. asystent: adres, telefon, e-mail.

 

3.   Adres kontaktowy.

 

4.   Liczba członków w oddziale:

 

5.   Sekcje i zastępy (wymienić jakie istnieją w oddziale).

 

6.   Sprawozdanie z działalności (co robił oddział w poszczególnych miesiącach?, również uczestnictwo w rekolekcjach, szkoleniach itp.).

 

listopad 200...

 

grudzień 200...

 

styczeń 200...

 

...

 

7.   Sprawozdanie z realizacji programu formacyjnego (jakie tematy zostały omówione na spotkaniach?).

 

 

 

 

 

.......................            .............................          .........................

     prezes                           sekretarz                     ks. asystent

 

Wzór opinii ks. Asystenta

 

 

 

 

Wytyczne do napisania opinii przez Księdza Asystenta

o kandydacie do Zarządu Diecezjalnego

lub kandydacie do Przyrzeczenia:

 

 

 1. 1. Imię i nazwisko kandydata.

 2. 2. Data Chrztu, I Komunii oraz Bierzmowania.

 3. 3. Zaangażowania kandydata w życie oddziału i parafii.

 4. 4. Stosunek kandydata do drugiego człowieka.

 

 

 

...............................                                      ................................

data                                                     podpis ks. Asystenta